Tjenester

Revisjon

Revisor skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Revisors primæroppgave er å bekrefte økonomisk informasjon gjennom revisjonsberetningen. Revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor gir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller en annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen vil være tilgjengelig for alle.

Bistand på andre områder

Gjennom vår kompetanse kan vi yte bistand på en rekke andre områder:
> Etablering av virksomhet
> Valg av selskapsform
> Omorganisering av selskap, fusjon og fisjon
> Opphør av virksomhet, avvikling og sletting av selskap
> Utarbeidelse av skattepapirer og årsregnskap
> Attestasjonsoppdrag
> Arv og generasjonsskifte
> Bistand ved kjøp og salg av selskaper
> Bedriftsrådgivning
> Vurdering av rutiner og intern kontroll

Regnskap

Ved behov for regnskapsføring tilbyr vi dette gjennom vårt datterselskap iRegnskap.